Edvard Bull d.e.

Edvard Bull d.e. (1881-1932) var en norsk historiker og politiker på Arbeiderpartis venstre fløy. I 1918 ble han redaktør for partiets tidsskrift «Det tyvende aarhundrede». Ved partisamlingen 1927 ble han valgt til nestformann som representant for de radikale. Han var utenriksminister i Hornsruds regjering januar–februar 1928, og forfattet tiltredelseserklæringen, som regjeringen ble felt på. Her skrev Bull bl.a. at regjeringen hadde «til hensikt i alle sine handlinger å la seg lede av hensynet til arbeiderklassens og hele det arbeidende folks interesser og til å lette og forberede overgangen til et sosialistisk samfunn».

Som historiker var Bull den fremste og mest typiske representant i Norge for den dialektisk-materialistiske historieoppfatning, men i sin interesse for de grunnleggende livsvilkår var han ikke bare inspirert av marxismen, men også av Karl Lamprecht og Werner Sombart.

Bøker og artikler av forfatteren tilgjengelig på Marxist forlag

1983

Norske rothoggere

Bruddstykker fra den revolusjonære arbeiderbevegelsen

Denne boka er en samling artikler, taler og vedtak fra den revolusjonære fløyen i norsk arbeiderbevegelse, fra Marcus Thra[...] Les mer